<$BlogRSDUrl$>

domingo, enero 24, 2010

1.3. Checo: pronunciación c, s, z, ř, bě, pě, vě, mě; verbos -OVAT y verbos í: -IT,-ET, -ĚT 

Antes de nada empezaremos con un ejercicio de escucha de fonética para acostubrar el oído a ciertos sonidos. Sería bueno intentar repetir las palabras:Poslechových cvičení, číslo sedm (ejercicio de escucha, número siete)

1. (číslo jedna) Konsonanty c, s, z

a) cákat - céva - Cilka - Cyril - cokoliv - clo - ocet - pracovat - ulice - medicina - otec

b) salám - sádlo - sepsat - síla - sobota - sója - suma - sůl - stát - spát - slyšet - rosa - posílat - muset - prosit - pas - Rus - kokos

c) záda - zámek - zelí - zima - zítra - zobák - Zuzana - zoubek - zlato - zlobit - zdravý - pozor - dozadu

d) cena x sena - ceník x seník - civí x sivý - cípek x sýpek - ocel x osel - ústa x úcta - práce x prase - noc x nos

e) sada x záda - sem x zem - sob x zob - sup x zub - sjednat x zjednat - stroj x zdroj - vosy x vozy - kosí x kozí

f) cákal x zákal - celý x zelí - cop x zob - couvat x zouvat - clo x zlo - cval x zval - cvik x zvyk

g) zásada - zasazený - záclona - zajíc - seznam - secese - spolucestující - cestopis - cizinec - civilizace - zástupce - zastánce - zasedací - sázecí - seznamovací

2. (číslo jedna) Konsonant ř

a) řada - řasa - řeka - řepa - říjen - říkat - pořád - stařec - přát - talíř - lékař - sekretář

b) rád x řád - rasa x řasa - rez x řez - rek x Řek - dobrý x dobří - inženýry x inženýři

3. (číslo tři) Slabiky bě, pě, vě, mě

a) běda - Běla - běloba - Běloves - běžet - obědvá - obětoval - Liběna - podběl - tobě - na Kubě

b) bez x běs - beta x Běta - Bela x Běla - libé x libě - slabé x slabě - hrabe x hrábě

c) pět - pěna - pěkný - pěvec - opět - supět - prospět - vypěstovat - poupě - na mapě - v Evropě

d) pel x pěl - pech x pěch - operní x opěrný - kape x kapě - hloupé x hloupě - koupe x koupě

e) věda - věk - věnec - devět - pověra - uvědomit - květ - světový - právě - v Ostravě

f) veta x věta - Véna x věna - věnčit x venčit - ves x věz - veš x věž - veky x věky - nové x nově

g) měna - mělký - město - měsíc - proměna - záměr - Bartoloměj - země - plémě

h) máme x mámě - mel x měl - mech x měch - dáme x dámě - vědomé x vědomě


Por último escuchar y repetir las siguientes palabras:Poslechových cvičení, číslo osm

jmenuje se - rozumějí - cizinka - nádraží - telefonní - děkuje - předčíslí - taxikář - sekretářka - hodina - hodinky - přestávka - vyučování

traducción: ejercicio de escucha, número ocho

se llama - entienden - extranjera - estación - teléfono - gracias (3ªpersona singular) - prefijo - taxista - secretaria - hora - reloj - descanso - clase, lección


Verbos terminados en -OVAT

Recordad que la j se lee como una i. Lo escribo primero en la forma positiva y luego en la forma negada del verbo, en la que solo hay que añadir el prefijo ne-.

TELEFONOVAT = llamar por teléfono

Já telefonuju / netelefonuju
Ty telefonuješ / netelefonuješ
On (M), ona (F) telefonuje / netelefonuje
My telefonujeme / netelefonujeme
Vy telefonujete / netelefonujete
Oni (M), ony (F) telefonujou / netelefonujou

SPORTOVAT = hacer deporte

Já sportuju / nesportuju
Ty sportuješ / nesportuješ
On sportuje / sportuje
My sportujeme / nesportujeme
Vy sportujete / nesportujete
Oni sportujou / nesportujou


EJERCICIO:

1) Conjugar los siguientes verbos terminados en -OVAT:

Studovat (estudiar)
Pracovat (trabajar)
Kontrolovat (controlar)
Kupovat (comprar)


Verbos reflexivos

Identificamos que un verbo es reflexivo por la partícula se. Esta partícula, se, debe ir SIEMPRE en 2ª posición dentro de la oración.

JMENOVAT SE = llamarse

se jmenuju Adam / Jmenuju se Adam (Yo me llamo Adam / Me llamo Adam)
Ty se jmenuješ Eva / Jmenuješ se Eva
On se jmenuje Filip, ona se jmenuje Marta / Jmenuje se Filip, jmenuje se Marta
My se jmenujeme Urbanovi / Jmenujeme se Urbanovi
Vy se jmenujete Kosovi / Jmenujete se Kosovi
Oni se jmenujou Novákovi / Jmenujou se Novákovi

Recuerda que Urbanovi, Kosovi, Novákovi, todas terminadas en -ovi indican a una familia, por lo que son más de una persona. Lo habitual es usar la última forma. Pero recordad lo más importante, la partícula se siempre en 2º lugar:

Jmenuju se Hanka
Já se jmenuju Hanka
Jak se jmenuješ? = ¿Cómo te llamas?
Ta studentka se jmenuje Marta = Esta estudiante se llama Marta (Ta studentka se cuenta como una sola partícula pues forma todo el sujeto)
To město se jmenuje Praha = Esta ciudad se llama Praga


EJERCICIO:

2) Escribe siguiendo el mismo modelo que en el ejemplo:
Vzor (ejemplo): Já - Viktor (Filip). -> Já se jmenuju Viktor. Nejmenuju se Filip.

1. Ona - Marcela (Markéta).
2. Oni - Koukalovi (Koukolovi).
3. Vy - Marek Hanák (Radek Hanák).
4. Ty - Jan Pavlík (Ivan Karlík).
5. Vy - Šimonovi (Simonovi).
6. Já - Ivana (Ivona).
7. On - Tomáš Dusil (Tomáš Musil).
8. My - Čápovi (Čapkovi).
9. Ty - Blažena (Božena).
10. Ona - Pavlína (Pavla).


EJERCICIO: Poslouchejte a čtěte = escuche y repita:

Poslechových cvičení, číslo třináct

Dialog jedna
A: Prosím, vaše jméno a příjmení.
B: Promiňte, nerozumím, jsem cizinec.
A: Jak se jmenujete, prosím?
B: Albert Hofmann.
A: Vy jste Němec?
B: Ne, Švýcar.

Dialog dvě
A: Jak se jmenuješ?
B: Jsem Marcela Zemanová.
A: Prosím? Nerozumím. Jsem cizinec.
B: Jmenuju se Marcela Zemanová. Už rozumíš?
A: Ano, Marcelo, už rozumím.
B: A jak se jmenuješ ty?
A: Jmenuju se Albert Hofmann.Traducción:

Ejercicio de escucha, número trece

Diálogo uno
A: Por favor, su nombre y apellido.
B: Disculpe, no entiendo, soy extranjero.
A: ¿Cómo se llama, por favor?
B: Albert Hofmann.
A: ¿Es usted alemán?
B: No, suizo.

Diálogo dos
A: ¿Como te llamas?
B: Soy Marcela Zemanová.
A: ¿Perdón? No entiendo. Soy extranjero.
B: Me llamo Marcela Zemanová. ¿Entiendes ya?
A: Sí, Marcela, ya entiendo.
B: ¿Y cómo te llamas tú?
A: Me llamo Albert Hofmann.


Verbos terminados en -IT, -ET, -ĚT

Estos son los llamados verbos í por su forma de conjugar. Las tres terminaciones se conjugan de igual forma salvo alguna excepción en la 3ª persona del plural:

MLUVIT = hablar

Já mluvím
Ty mluvíš
On mlu
My mluvíme
Vy mluvíte
Oni mluví

ROZUMĚT = entender, comprender

Já rozumím
Ty rozumíš
On rozumí
My rozumíme
Vy rozumíte
Oni rozuměji

BYDLET = vivir (en una ciudad, un pueblo, una casa...)

Já bydlím
Ty bydlíš
On bydlí
My bydlíme
Vy bydlíte
Oni bydlí

Kde bydlíš / bydlíte? = ¿Dónde vives / vive? (informal / formal)
Bydlím v Praze = Vivo en Praga (la v se pronuncia como una f corta)
Bydlíme v Praze = Vivimos en Praga
Oni také bydlí v Praze = Ellos también viven en Praga.
také = taký
v = en

Rozumíš / rozumíte? = ¿Comprendes / comprende? (informal / formal)
Nerozumím = no entiendo
Rozumíte česky? = ¿Entiende checo?
Rozumíte anglicky? = ¿Entiende inglés?
Oni nerozuměji česky = Ellos no entienden checo
Rozumíš mi? = ¿Me entiendes? (informal)
Rozumíte mi? = ¿Me entiende? (formal)
Promiňte, nerozumím = Lo siento, no entiendo
Opakujte, prosím = Repita, por favor
Opakujte pomalu, prosím = Repita despacio, por favor
Mluvíte anglicky? = ¿Habla inglés?
Mluvíte německy? = ¿Habla alemán?
Mluvíte španělsky? = ¿Habla español?
Mluvíte italsky? = ¿Habla italiano?


Casos de nombres propios:

Viene a ser algo así como la declinación. El nombre propio varía su terminación según el uso que se le dé en una oración. En checo existen 7 casos:

1) Praha (nominativo) = Praga
2) z Prahe (genitivo) = de Praga
3) k Praze (dativo) = a Praga
4) vidím Prahu (acusativo) = veo Praga (funciona como Objeto Directo)
5) Praho! (locativo) = ¡Praga! (cuando llamas directamene a la ciudad)
6) v Praze (vocativo) = en Praga
7) s Prahou (instrumental) = de/bajo Praga

h+e no es posible, por lo que la e transforma la h en una z -> Praze


EJERCICIOS:

3) Poslouchejte, pak čtěte, správně vyslovujte = Escuche, lea, pronuncie correctamente
Vamos, que escuches y repitas intentando pronunciarlo lo mejor posible ;)

Poslechových cvičení, číslo čtrnáct

1. Mosambik je stát v Africe.
2. Zuzana a Vincenc pracujou v bance.
3. Alice Zemanová není cizinka.
4. Zlata Cibulková mluví dobře anglicky, studuje v Americe.
5. Ten cizinec nestuduje na univerzitě v Praze, ale v Olomouci.
6. Pan inženýr Zajíc a pan doktor Vízner pracujou v Liberci.
7. Ten pán se jmenuje Cyril Zapletal.
8. Slávek Zatloukal je dobrý cyklista.
9. Marcela nerozumí rusky.
10. Ten Zambijec studuje medicínu.Traducción:

Ejercicio de escucha, número catorce

1. Mozambique es un país de África.
2. Zuzana y Vincenc trabajan en el banco.
3. Alice Zemanová no es extranjera.
4. Zlata Cibulková habla bien el inglés, estudia en América.
5. Este extranjero no estudia en la universidad en Praga, sino en Olomouc. (ale = pero)
6. El señor ingeniero Zajíc y el señor doctor Vízner trabajan en Liberec.
7. Este señor se llama Cyril Zapletal.
8. Slávek Zatloukal es un buen ciclista.
9. Marcela no entiende el ruso.
10. Este zambiano estudia medicina.


4) Poslouchejte a doplňte minidialogy = Escuche y rellene los minidiálogos. Vocabulario que quizá ayude:

bohužel = desgraciadamente
slečno = señor
kdo = quién
promiňte = disculpe
prosím = por favor
cizinka = extranjeraPoslechových cvičení, číslo patnáct (quince)

a) Dialog jedna
A: Jak se jmenujete, prosím?
B: __________ se Lubomír Zajíc.

b) Dialog dva
A: Dobrý den, vy _______ pan Urban, prosím?
B: Ne, nejmenuju se Urban, jsem Robert Kos.

c) Dialog tři
A: Promiňte, vy jste _________ Zemenová?
B: Ne, jsem Marcela Zemanová.

d) Dialog čtyři
A: Rozumíte dobře, pane Filipe?
B: Ano, __________ dobře.

e) Dialog pět
A: Prosím? Bohužel, ____________. Jsem cizinka.
B: Jak se jmenujete, slečno?

f) Dialog šest
A: Kdo jste, __________?
B: Jsem doktor Mašek. Jsem advokát.


5) Doplňte správné formy verb ROZUMĚT. Pozor na pozitivní a negativní formu! = Rellena con la forma correcta del verbo ROZUMĚT (entender, comprender). Cuidado con la forma positiva y negativa.

Vzor (ejemplo): Eva a Adam rozumějí anglicky, _____________ italsky. -> Eva a Adam rozumějí anglicky, nerozumějí italsky.

1. Ten cizinec nerozumí česky, ___________ jen anglicky. (jen = solo, únicamente)
2. Promiňte, ____________, jsem cizinec. Rozumím jen německy.
3. ___________ dobře česky, pane Hofmanne? Ne, rozumím jen trochu. (trochu = un poco)
4. Ta slečna rozumí dobře anglicky, ___________ ale německy.
5. Alberte, ona se jmenuje Marcela, ne Markéta. __________, nebo nerozumíš? (nebo = o)
6. Urbanovi rozumějí jen německy, ____________ anglicky.
7. Filipe a Roberte, __________ dobře? Ano, rozumíme dobře.
8. Mluvíme španělsky a __________ trochu italsky, nerozumíme ale česky.
9. Kdo ___________? Kim __________, nemluví česky.
10. Jak ___________, paní Musilová. Děkuju, rozumím dobře. (jak = como)


SOLUCIONES EN LOS COMENTARIOS DEL POST.

Etiquetas: ,

Comentarios:

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS:

1) Conjugar verbos:

STUDOVAT = estudiar
Já studuju
Ty studuješ
On studuje
My studujeme
Vy studujete
Oni studujou

PRACOVAT = trabajar
Já pracuju
Ty pracuješ
On pracuje
My pracujeme
Vy pracujete
Oni pracujou

KONTROLOVAT = controlar
Já kontroluju
Ty kontroluješ
On kontroluje
My kontrolujeme
Vy kontrolujete
Oni kontrolujou

KUPOVAT = comprar
Já kupuju
Ty kupuješ
On kupuje
My kupujeme
Vy kupujete
Oni kupujou

2) Escribir las oraciones:
1. Ona se jmenuje Marcela. Nejmenuje se Markéta.
2. Oni se jmenujou Koukalovi. Nejmenujou se Koukolovi.
3. Vy se jmenujete Marek Hanák. Nejmenujete se Radek Hanák.
4. Ty se jmenuješ Jan Pavlík. Nejmenuješ se Ivan Karlík.
5. Vy se jmenujete Šimonovi. Nejmenujete se Simonovi.
6. Já se jmenuju Ivana. Nejmenuju se Ivona.
7. On se jmenuje Tomáš Dusil. Nejmenuje se Tomáš Musil.
8. My se jmenujeme Čápovi. Nejmenujeme se Čapkovi.
9. Ty se jmenuješ Blažena. Nejmenuješ se Božena.
10. Ona se jmenuje Pavlína. Nejmenuje se Pavla.

3) Escuchar y repetir

4) Escuchar y rellenar
a) Jmenuju
b) jste
c) slečna
d) rozumím
e) nerozumím
f) prosím

5) Rellenar con el verbo rozumět.
1. rozumí
2. nerozumím
3. Rozumíte
4. nerozumí
5. Rozumíš
6. nerozumějí
7. rozumíte
8. rozumíme
9. nerozumí, nerozumí
10. rozumíte

:)
 

ostrsa!!!
esto lo dejo para cuadno no este en el trabajo!!!
tendre q ponerme a ello si quiero ir a visitarte por las vacas de invierno!!!
 

Jajaja. Ya sabes, a estudiar! Aunque no sé si me voy a llevar los apuntes de checo y euskera conmigo. Todo depende de si cogen en la maleta XD Si no es el caso, pues tendré que seguir escribiendo el curso a partir del verano.
 

¿Proseguirás con el curso?
Me ha gustado mucho y me gustaría saber si lo continuarás je.
 

Vaya, sí que te has visto las primeras lecciones con rapidez. Sí, claro que continuaré. Si no me da tiempo hoy, espero que el martes ;)
Repasa lo dado mientras tanto jeje
Me acabo de fijar que los de GoEar han puesto publicidad a los archivos de audio, a ver si soluciono eso y encuentro una web mejor :S
 

Hola "Anónimo"! Ya tienes disponible una nueva entrega del curso de checo y ya voy a por las dos siguientes ;)
Un saludo!
 

Hola"anónimo"es muy bueno un poco difícil pero es agradable estudiarlo haber si sigues más
 


Publicar un comentarioThis page is powered by Blogger. Isn't yours?