<$BlogRSDUrl$>

viernes, febrero 25, 2011

1.4. Checo: consolidación de conocimientos I 

Una buena base es fundamental. De modo que este post se basará en consolidar los conocimientos adquiridos hasta el momento con una serie de ejercicios tanto de comprensión lectora como auditiva.


Pequeños apuntes de vocabulario:

¿Dónde vives?
-FORMAL: Kde bydlíte?
-INFORMAL: Kde bydlíš?
Kde = donde

Národní divadlo = teatro nacional
Národní třída = avenida nacional
Národní muzeum = museo nacional
Řeka Vltava = Río Moldava

cizinec / cizinka / cizinci = extranjero / extranjera / extranjeros/as
sálový fotbal = fútbol sala
Ahoj = Ad Honokem Jesu (latín) = que Jesús te bendiga
To je škoda = es una pena/lástima

* Diferencias entre la pronunciación de z y s:
- z, zebra, zed (sonora, una s suave)
- s, sestra (sorda, una s seca)

To je Adam. To je muž. Éste es Adam. Éste es hombre.
To je Eva. To je žena. Ésta es Eva. Ésta es mujer.


JMÉNO Nombre
Muž
- Křestní jméno (nombre de pila): Adam
- Příjmení (nombre de familia, apellido): Urban
Žena
- Křestní jméno: Eva
- Příjmení: Urbanová
Muž + žena:
- 1 příjmení Urbanovi


EJERCICIOS

1) Poslechněte si jměna. Které jméno a příjmení slyšte?
Escucha los nombres. ¿Qué nombre y apellido oyes?

1. Karel Novák / Pavel Horák
2. Ilona Havlíková / Ivona Pavlíková
3. Jarmila Kosová / Radmila Losová
4. Miroslav Válek / Miloslav Hálek
5. Radek Prusek / Marek Rusek
2) Čtěte a správně vyslovujte. Který dialog je formální a který neformální?
Lea y pronuncie correctamente. ¿Qué diálogo es formal y cuál informal?

Dialog 1
A: Ahoj, ty jsi Robert?
B: Ano. A ty?
A: Já jsem Lenka.

Dialog 2
A: Dobrý den, pane Urbane! Jak se máte?
B: Děkuju, dobře. A vy?
A: Taky dobře.

Dialog 3
A: Ahoj, Adame!
B: Ahoj, Filipe! Jak se máš?
A: Super. A ty?


3) Změňte podle vzoru.
Cambie según el modelo.
Vzor (modelo): To je Iva. Jak se máš,____? -> To je Iva. Jak se máš, Ivo?

1. To je pan Urban. Jak se máte, ____ ________?
2. To je paní Kosová. Jak se máte, _____ ________?
3. To je Adam. Ahoj, ________!
4. To je Alena. Ahoj, ________!
5. To je pan Musil. Dobrý den, _____ ________!
6. To je paní Malíková. Dobrý den, _____ _________.


4) Doplňte minidialogy.
Completa los minidiálogos.

1.
A: Ahoj, jak se máš?
B: _________________.

2.
A: Jsem Alena.
B: ____ David.

3.
A: Dobrý den, paní Vítová.
B: Dobrý den, ____ Urbane.


5) Řekněte, kdo jste.
Dígame quién es (usted).

Kdo jste?
Jsem __________.

Jste muž nebo žena?
Jsem ________.


6) Napište své jméno.
Escriba su nombre.

Křestní jméno:__________
Příjmení:___________


FONETICKÁ A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ Ejercicios de fonética y ortografía
Escucha y repite las palabras para diferenciar la pronunciación entre vocales largas y cortas.1. Vokály a/á
bal * bál - dal * dál - val * vál - pan * pán - pas * pás - lak * lák - ran * rán - dam * dám - baba * bába - daná * dána - kasa * kasá - rada * ráda - pára * párá - rána * raná - pata * pátá - sálat * salát - jedna * jedná - kára * kárá - spavá * spává - láska * laská - lákavá * lákává - sálavá * sálává - kapavá * kapává

2. Vokály e/é
je * jé - let * lét - len * lén - per * pér - zle * zlé - lépe * lepé - jedle * jedlé - peče * pečé - leskle * lesklé - teple * teplé - vesele * veselé

3. Vokály i/y/í/ý
ji * jí - mi * mí - vy * ví - byt * být - spi * spí - myli * milí - bili * bílí - mísy * mísí - síly * sílí - vily * víly - liji * lijí - pili * pílí - ryji * ryjí - sliby * slíbí - vybili * vybílí - vypiji * vypijí

4. Vokály o/ó
bor * bór - kolon * kolón - nota * nóta - boje * bóje - sólo - bonbon - polotón - rokfór - bordó

5. Vokály u/ú/ů
kur * kůr - pul * půl - tur * túr - buku * buků - dubu * dubů - luku * luků - trnu * trnů - můžu * mužů - rubu * rubů - rumu * rumů - pluku * pluků - trůnu * trůnů - úlu * úlů

6. Vokály e/é/i/y/í/ý
mí * mé - rek * ryk - les * lis - klek * klik - klečí * klíče - vedle * vidle - bílé * bílí - libý * libé - vypije * vypiji - veselé * veselí - lepené * lepený - slíbené * slíbený

7. Vokály o/ó/u/ú/ů
to * tu - bok * buk - sok * suk - pól * půl - roku * ruku - bodu * budu - rodu * rudu - toto * tuto - kosů * kusů - dobro * dobru - konto * kontu - dolu * dolů - modu * módu

8. Diftong ou
klub * kloub - rub * roub - vedu * vedou - nudu * nudou - kupu * kupou - tuto * touto - muka * mouka - budou * boudou - studuju * studujou - beru * berou - melu * melou


Pečlivě vyslovujte
Pronuncia con cuidadoahoj ~ hola/chao
děkuju ~ gracias
těší mě ~ encantado/a de conocerte
trochu ~ un poco
škoda ~ una lástima
děláš ~ haces
dělají ~ hacen
pracuješ ~ trabajas
pracujou ~ trabajan
bohužel ~ desgraciadamente
mluvíš ~ hablas
režisér ~ director (peli)
inženýr ~ ingeniero
Čech ~ checo (hombre)
Češka ~ checa
Angličan ~ inglés/británico (hombre)
Němec ~ alemán (hombre)
Španěl ~ español (hombre)
německy ~ alemán (idioma)
anglicky ~ inglés (idioma)
česky ~ checo (idioma)
francouzsky ~ francés (idioma)


7) Doplňte vokály. Cvičené napište.
Agrega las vocales. Ejercicio de escribir.

1. Eva Urbanov_ je studentk_.
2. Eva je Č_ška.
3. Adam Urban je tak_ Čech.
4. Pracuj_ jako p_lot.
5. Mluv_ anglick_ a česky.
6. Adam nemluv_ francouzsk_.
7. To je škod_.


8) Doplňte konsonanty č, š, ž. Cvičení napište.
Agrega las consonantes č, š, ž. Ejercicio de escribir.

1. Tomá_ je _ech.
2. Pracuje jako in_enýr.
3. Rů_ena je také Če_ka.
4. Je re_isérka.
5. Alice je Angli_anka.
6. Nemluví _esky.
7. Bohu_el mluví jen anglicky.
8. To je _koda.


PRACUJEŠ, NEBO STUDUJEŠ? / PRACUJETE, NEBO STUDUJETE?
¿Trabajas o estudias? / ¿Trabaja (usted) o estudia?

- Lee el siguiente texto e intenta comprenderlo antes de leer la traducción:

Iva: Adame, ty pracuješ, nebo studuješ?
Adam: Pracuju, jsem pilot.
Iva: Já studuju, jsem studentka. A Eva?
Adam: Eva je taky studentka jako ty.

- Traducción:

Iva: Adam, ¿tú trabajas o estudias?
Adam: Trabajo, soy piloto.
Iva: Yo estudio, soy estudiante. ¿Y Eva?
Adam: Eva es también estudiante como tú.GRAMATIKA
Maskulinum - femininum
advokát - advokátka
student - studentka


9) Čtěte a pak napište podle adecedy.
Lee y escribe la lista según el adecedario. Repite el ejercicio cambiando el género de la profesión.

advokát, profesor, ekonom, student, pilot, modelka, doktor, diplomat, fotograf, programátor

1. advokát,_____________________________________________

2. advokátka,_______________________________________________


10) Poslouchejte ještě jednou a odpovězte.
Escucha otra vez las respuestas. (Responde a las preguntas según lo escuchado)1. Kdo je ekonom? ~ ¿Quién es economista?
2. Kdo je modelka? ~ ¿Quién es modelo?
3. Co dělá Adam Urban? ~ ¿A qué se dedica Adam Urban (qué hace)?
4. Co dělá Alena Musilová? ~ ¿A qué se dedica Alena Musilová?
5. Co dělá pan Král? ~ ¿A qué se dedica el señor Král?


OJO CON NO CONFUNDIR ESTAS DOS PALABRAS:
POVOLÁNÍ (profesión): advokát, asistent, diplomat, ekonom, fotograf...
POHLAVÍ (género): muž * žena - M/Ž


11) Doplňte správné formy verb "studovat" nebo "pracovat". Pozor na pozitivní a negativní formu!
Agrega la forma correcta del verbo "estudiar" o "trabajar". ¡Cuidado con la forma positiva y negativa! (Recuerda que la forma negativa se consigue añadiendo simplemente un ne- pegado al principio del verbo.

Vzor (ejemplo): Pan Kos je ekonom. Pracuje, ____________. -> Pan Kos je ekonom. Pracuje, nestuduje. (Pan Kos es economista. Trabaja, no estudia.)

1. Adam Urban je pilot. Pracuje, ____________.
2. Eva Musilová je studentka. Nepracuje, ____________.
3. Já jsem také studentka. ____________, _____________.
4. ___________, nebo studuješ, Jano?
5. ___________, nebo ___________, pane Musile?
6. Iva a Marek Janákovi nepracujou, ____________.
7. Vy ___________, nebo ___________, Marto a Dano?
8. My ___________ na universitě.


Poslouchejte, čtěte a správně vyslovujte.
Escucha, lee y pronuncia correctamente.1. Pan Soukup je profesor. Pracuje na univerzitě.
2. Paní Koukolová pracuje v Doubí. Je fotografka.
3. Slečna Outratová a slečna Koubová nepracujou, studujou.
4. Matouš Sloup není student, pracuje jako ekonom v bance.
5. Adam a Eva nejsou Kroupovi, jsou Urbanovi.


12) Odpovězte.
Responde (según el texto anterior).

1. Je pan Soukup student?
2. Je pan Soukup programátor?
3. Pracuje pan Soukup v bance?
4. Fotografuje paní Koukolová?
5. Je slečna Outratová advokátka?
6. Pracuje slečna Koubová v bance?
7. Studujou slečna Outratová na univerzitě?
8. Je Matouš Sloup student?
9. Pracuje Matouš Sloup jako profesor na univerzitě?
10. Jsou Eva a Adam Kroupovi?


13) Doplňte podle vzoru.
Rellene el formulario (con sus datos personales, por ejemplo).

Křestní jméno: Adam
Příjmení: Urban
Pohlaví: muž
Povolání: pilot

Křestní jméno: _________
Příjmení: ___________
Pohlaví: _____
Povolání: ___________


14) Je to muž nebo žena?
a) Doplňte tabulku MUŽ / ŽENA.
b) Seřaďte příjmení podle abecedy.
c) Seřaďte křestní jména podle abecedy.

¿Es chico o chica?
a) Completa la tabla CHICO / CHICA.
b) Organiza los apellidos según el abecedario.
c) Organiza los nombres según el abecedario.


Robert Kos, Ilona Krejčíková, Alena Vítová, Filip Král, Klára Mašková, Valentýna Sýkorová, Marek Soukup, Ivan Tomek, Lukáš Blažej, Růžena Čechová


15) Doplňte podle vzoru.
Rellene según el modelo.

Vzor: Česká republika -> Ten student je Čech. Ta studentka je Češka.

1. Čína ~ China
2. Slovensko ~ Eslovaquia
3. Vietnam
4. Ukrajina ~ Ucrania
5. Francie
6. USA
7. Německo ~ Alemania
8. Belgie ~ Bélgica
9. Švýcarsko ~ Suiza
10. Japonsko


16) Doplňte vhodné verbum.
Rellene con el verbo adecuado.

být - 5x (ser - 5 veces), děkovat (agradecer), dělat (hacer), mluvit (hablar), mít se (sentirse), pracovat (trabajar), studovat (estudiar)

1. Já ______ Milan.
2. Co ______ (já)?
3. _________ jako fotograf.
4. _________ Čech, ________ Slovák.
5. _________ dobře česky.
6. Moje žena ____ Češka.
7. _____ studentka.
8. _________ na univerzitě.
9. Jak se ______ (ty)?
10. _________, mám se dobře.


17) Doplňte podle vzoru.
Rellena según el modelo.

Vzor: Tomáš je Čech. Mluví _______. -> Tomáš je Čech. Mluví česky.

1. Ivan je Rus. Mluví _______.
2. Juan je Španěl. Mluví _________.
3. Karol je Slovák. Mluví _________.
4. John je Američan. Mluví _________.
5. Wolf je Němec. Mluví _________.
6. Jean je Francouz. Mluví _________.
7. Samir je Arab. Mluví _________.
8. Kim je Korejec. Mluví _________.
9. Profesor je Japonec. Mluví __________.
10. Li je Číňan. Mluví _________.


Como siempre, las respuestas de los ejercicios en los comentarios de este post. A continuación escribiré la segunda parte de ejercicios de consolidación de lo aprendido hasta el momento haciendo hincapié en la conjugación de los diferentes verbos.

Etiquetas: ,

Comentarios:

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS:

1) Poslechněte si jměna. Které jméno a příjmení slyšte?
1. Pavel Horák
2. Ilona Havlíková
3. Radmila Losová
4. Miroslav Válek
5. Radek Prusek

2) Čtěte a správně vyslovujte. Který dialog je formální a který neformální?
1. Neformální
2. Formální
3. Neformální

3) Změňte podle vzoru.
1. pane Urbane
2. paní Kosová
3. Adame
4. Aleno
5. pane Musile
6. paní Malíková

4) Doplňte minidialogy.
1. Mám se dobře
2. Jsem
3. pane

5) Řekněte, kdo jste.
Jsem María.
Jsem žena.

6) Napište své jméno.
Křestní jméno: María
Příjmení: Fernández López

7) Doplňte vokály. Cvičené napište.
1. Eva Urbanová je studentka.
2. Eva je Češka.
3. Adam Urban je také Čech.
4. Pracuje jako pilot.
5. Mluví anglicky a česky.
6. Adam nemluví francouzsky.
7. To je škoda.

8) Doplňte konsonanty č, š, ž. Cvičení napište.
1. Tomáš je Čech.
2. Pracuje jako inženýr.
3. Růžena je také Češka.
4. Je režisérka.
5. Alice je Angličanka.
6. Nemluví česky.
7. Bohužel mluví jen anglicky.
8. To je škoda.

9) Čtěte a pak napište podle adecedy.
- advokát, diplomat, doktor, ekonom, fotograf, modelka, pilot, profesor, programátor, student
- adovkátka, diplomatka, doktorka, ekonomka, fotografka, model, pilotka, profesorka, programátorka, studentka

10) Poslouchejte ještě jednou a odpovězte.
1. Milan Janák
2. Eva Kosová
3. Adam Urban je pilot.
4. Je programátorka.
5. Je fotograf.

11) Doplňte správné formy verb "studovat" nebo "pracovat". Pozor na pozitivní a negativní formu!
1. nestuduje
2. studuje
3. Nepracuju, studuju
4. Pracuješ
5. Pracujete, studujete
6. studujou
7. pracujete, studujete
8. studujeme

12) Odpovězte.
1. Ne, pan Soukup není student.
2. Ne, pan Soukup není programátor.
3. Ne, pan Soukup nepracuje v bance. Pracuje na univerzitě.
4. Ano.
5. Ne, slečna Outratová není advokátka. Studuje.
6. Ne, slečna Koubová nepracuje v bance. Studuje.
7. Nevíme, jen víme ony studujou. No lo sabemos, solo sabemos que ellas estudian.
8. Ne, Matouš Sloup není student.
9. Ne, Matouš Sloup nepracuje jako profesor na univerzitě. Pracuje jako ekonom v bance.
10. Ne, oni nejsou Kroupovi. Jsou Urbanovi.

13) Doplňte podle vzoru.
Křestní jméno: María
Příjmení: Fernández López
Pohlaví: žena
Povolání: studentka

14) Je to muž nebo žena?
a,b) Seřaďte příjmení podle abecedy.

MUŽ / ŽENA
Lukáš Blažej / Růžena Čechová
Robert Kos / Ilona Krejčíková
Filip Král / Klára Mašková
Marek Soukup / Valentýna Sýkorová
Ivan Tomek / Alena Vítová
c) Seřaďte křestní jména podle abecedy.
MUŽ / ŽENA
Filip Král / Alena Vítová
Ivan Tomek / Ilona Krejčíková
Lukáš Blažej / Klara Mašková
Marek Soukup / Růžena Čechová
Robert Kos / Valentýna Sýkorová

15) Doplňte podle vzoru.
1. Čína -> Ten student je Číňan. Ta studentka je Číňanka.
2. Slovensko -> Ten student je Slovák. Ta studentka je Slovenka.
3. Vietnam -> Ten student je Vietnamec. Ta studentka je Vietnamka.
4. Ukrajina -> Ten student je Ukrajinec. Ta studentka je Ukrajinka.
5. Francie -> Ten student je Francouz. Ta studentka je Francouzka.
6. USA -> Ten student je Američan. Ta studentka je Američanka.
7. Německo -> Ten student je Němec. Ta studentka je Němka.
8. Belgie -> Ten student je Belgičan. Ta studentka je Belgičanka.
9. Švýcarsko -> Ten student je Švýcar. Ta studentka je Švýcarka.
10. Japonsko -> Ten student je Japonec. Ta studentka je Japonka.

16) Doplňte vhodné verbum.
1. jsem
2. dělám
3. Pracuju
4. Nejsem, jsem
5. Mluvím
6. je
7. Je
8. Studuje
9. máš
10. Děkuju

17) Doplňte podle vzoru.
1. rusky
2. španělsky
3. slovensky
4. anglicky
5. německy
6. francouzsky
7. arabsky
8. korejsky
9. japonsky
10. čínsky
 


Publicar un comentarioThis page is powered by Blogger. Isn't yours?